Lid Raad van Bestuur HVO-Querido

Organisatie

HVO-Querido is een zorgorganisatie die al sinds 1904 bestaat en actief is in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem, Kennemerland, Alkmaar en Almere. Met 1.500 medewerkers en een budget van 117 miljoen biedt HVO-Querido op 55 locaties steun aan 5.500 burgers in een kwetsbare positie. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat mensen kunnen; de wensen en behoeften van degene die hulp vraagt, staan centraal. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om (opnieuw) de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

HVO-Querido biedt verschillende vormen van opvang, huisvesting, woonbegeleiding en dagbestedingsactiviteiten. Afhankelijk van de behoeften, wordt ondersteuning geboden op psychisch, lichamelijk en/of sociaal gebied. Indien mogelijk worden ook familie, vrienden of andere naasten hierbij betrokken. Daarbij werken wij altijd samen met andere (zorg)organisaties om ons aanbod af te stemmen en het beste voor de cliënt te organiseren.

Een goede samenwerking met andere organisaties, gemeentes en lokale besturen, levert veel winst voor de cliënten, zowel zorginhoudelijk als logistiek. HVO-Querido heeft zich daarin ontwikkelt  als een netwerkorganisatie. Belangrijke samenwerkingspartners zijn onder andere organisaties voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, wijkgerichte activiteitencentra, het Juridisch Steunpunt voor dak- en thuislozen, de meldpunten Zorg en Woonoverlast, de woningcorporaties, de wijkzorgteams, politie, justitie, Leger des Heils, de GGD, Arkin en GGZ inGeest. HVO-Querido is lid van, de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA), van koepelorganisatie Valente (voorheen RIBW Alliantie en Federatie Opvang), Sociaal Werk en GGZ Ecademy. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werkt HVO-Querido samen met het MBO en de hogescholen van Amsterdam, Leiden en Utrecht, de GGD, het Trimbos instituut en kenniscentrum Phrenos.

In de afgelopen jaren is HVO-Querido hard gegroeid; de prestaties zijn indrukwekkend. Het aantal cliënten dat zorg krijgt is bijna verdubbeld en ook het aantal medewerkers is fors gegroeid. De organisatie wordt zeer gewaardeerd door de cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers (financiers). Het gaat daarbij ook om de groei van haar rol als netwerkpartner en als mede-vormgever van veranderingen in de sector en in de samenleving. Het vooraanstaande kennis- en expertisecentrum van HVO-Querido is ook op landelijk en internationaal niveau actief om het vakgebied van MOBW verder te ontwikkelen.

De grotere omvang van de organisatie brengt een andere complexiteit die vraagt om nieuwe structuren en een moderne bedrijfsvoering. Met aandacht voor de menselijke maat van cliënten en medewerkers is een nieuwe vorm van planning & control ingevoerd, waarbij de inhoud leidend is. Daarnaast heeft informatisering een nieuw startpunt gekregen waarop nu innovatieve plannen worden uitgevoerd, wat de komende jaren gaat leiden tot concrete resultaten.

Overall is HVO-Querido bezig met het definiëren en inrichten van nieuwe professionele standaarden, zoals het definiëren van zorguitkomsten, gewenste uitstroompercentages en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare positie. HVO-Querido wil en kan daarin voorop lopen en innovatief zijn. Deze ambities vragen tijd en inspanning en focus van eenieder en visie en initiatiekracht vanuit de Raad van Bestuur. In november wordt de nieuwe strategie voor de komende jaren vastgesteld, waar bovengenoemde elementen in terugkomen.

In de top van de organisatie is het afgelopen jaar veel veranderd. Met de komst van een nieuw lid Raad van Bestuur in 2019 en een aantal nieuwe directeuren in 2020, waarvan de directeur bedrijfsvoering per 1 december zal starten, is een managementteam ontstaan dat zorgvuldig is samengesteld als groep, met individuen die de vaardigheden hebben om de komende jaren de organisatieontwikkeling verder vorm te geven.

De organisatie bestaat uit echte doeners die weten van aanpakken en samenwerken met anderen om de beste zorg of ondersteuning te bieden. Dit doen zij vanuit de drie kernwaarden van HVO-Querido: samen, gelijkwaardig en met lef. Deze kernwaarden vormen de leidraad voor het Meerjarenbeleid 2019-2022.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.hvoquerido.nl

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

HVO-Querido kent een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit zeven leden. De RvB en de RvT hebben eerder gekozen voor een ‘collegiaal bestuur’, waarin beide leden gelijkwaardig samen optrekken. Daarbij is er formeel wel sprake van een voorzittersrol en rol lid RvB. Volgens het Reglement Raad van Bestuur uit zich dit verschil met name in wie de vergaderingen voorzit en wie uiteindelijk de doorslaggevende stem in de besluitvorming heeft. Voor wat betreft de portefeuilleverdeling, zijn als uitgangspunten benoemd:

 • Bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor hun portefeuilles en beiden voor het totaal.
 • Bestuurders dienen elkaar te allen tijde te kunnen vervangen.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgportefeuilles en bedrijfsvoering; dit onder meer om de integraliteit van de diverse onderdelen te bewaren.

De medezeggenschap van cliënten functioneert op drie niveaus: cliëntencommissies voor de afdelingen, programma gebonden cliëntenraden, de zogeheten zorgraden, die adviseren aan de directie en een centrale cliëntenraad als gesprekspartner en adviseur van de RvB. De medezeggenschap van medewerkers is geformaliseerd in een centraal opererende ondernemingsraad (OR) met een aantal vaste commissies. Een naastenraad als medezeggenschapsorgaan is in oprichting.

Lid Raad van Bestuur

Medio 2020 heeft de voorzitter RvB, de heer Clemens Blaas, als gevolg van loopbaanontwikkeling afscheid genomen en heeft zijn collega de heer Douwe van Riet de positie van voorzitter ingenomen. HVO-Querido is om die reden op zoek naar een lid RvB, die samen met de collega-bestuurder leiding geeft aan het verder bouwen aan HVO-Querido als netwerkorganisatie ten behoeve van de zorg aan cliënten.

Bij de invulling van de tweehoofdige RvB, is gekozen voor complementariteit qua profielen; twee bestuurders die elkaar aanvullen qua achtergrond, competenties en persoonskenmerken. Dynamiek en diversiteit zijn een goede voedingsbodem voor goed bestuur. De voorzitter RvB heeft een bedrijfskundig profiel, waardoor de te werven bestuurder een meer ‘zorginhoudelijk’ profiel dient te hebben.

De aan te trekken bestuurder heeft als speciale opdracht om vanuit zorginhoudelijke expertise mee te bouwen aan de netwerkorganisatie met als aandachtsgebieden de vernieuwing en kwaliteitsontwikkeling van de zorg, het toekomstbestendig en kosteneffectief houden van de zorg en het verder ontwikkelen van methodisch werken.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding en/of evident fungeren op academische niveau.
 • Beschikt over zorginhoudelijke werkervaring met kennis van en ervaring in de wereld van cliënten, naasten en zorgprofessionals (hierbij valt te denken aan een psychiater, gedragswetenschapper of verpleegkundige).
 • Ervaring of aantoonbare kwaliteiten op strategisch niveau, bij voorkeur als bestuurder of als directeur met een integrale verantwoordelijkheid voor een groot onderdeel van een complexe zorgorganisatie.
 • Ervaring binnen de GGZ, maatschappelijke opvang, RIBW, of aanverwant terrein.
 • Kennis van de ontwikkelingen binnen het werkveld van HVO-Querido en een heldere visie op de toekomst van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
 • Woonachtig in of op korte afstand van het werkgebied van HVO-Querido of bereid hier naartoe te verhuizen.

Persoonskenmerken 

 • Een inspirerend en inhoudelijk visionair die de organisatie kan vertegenwoordigen.
 • Is analytisch, heeft overzicht en visie op de inhoud en is in staat voor de korte en lange termijn (toekomst)beelden te schetsen en keuzes te maken.
 • Een warme persoonlijkheid met een groot hart voor de sector: een mensenmens en verbinder.
 • Heeft relativeringsvermogen, energie en humor, passend in de Amsterdamse context.
 • Stabiele persoon en een zekere mate van wijsheid.
 • Goed oog voor kwaliteit en innovatie van zorg; ziet kansen op dat vlak en is in die zin ondernemend.
 • Politiek en bestuurlijk sensitief.
 • Verbindend en sterk in het onderhouden en verder uitbouwen van de voor HVO-Querido relevante netwerken, waarbij iemand ook positie durft in te nemen en tegenwicht kan bieden.
 • Zoekt consensus, beschikt over stijlflexibiliteit en kan omgaan met tegenslagen.
 • Dienende leiderschapsstijl waarmee ruimte en vertrouwen wordt gegeven aan de medewerkers om hun werk te doen binnen duidelijke kaders.
 • Resultaatgericht, denkt en schakelt snel.
 • Gericht op open communicatie en elkaar aanspreken. Is daarbij zelf ook aanspreekbaar en staat open voor feedback.
 • Weet op een juiste manier met medezeggenschapsorganen om te gaan.
 • Onderschrijft de visie en heeft gevoel voor de historie van HVO-Querido.

Inclusiviteit

HVO-Querido’s cliëntenbestand en medewerkersbestand is even divers als de samenleving. HVO-Querido wil een inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus. HVO-Querido streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking (van Amsterdam), met alle verschillen. Om dit te bereiken op het niveau van de RvB zoeken wij naar kandidaten die dit gedachtengoed en de daarbij passende doelstellingen aantoonbaar onderschrijven en uitdragen.

Inzet en arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een fulltime positie, startend met een jaarcontract. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2, klasse IV). Standplaats Amsterdam.

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Executive Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan HVO-Querido. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een informele kennismaking met de voorzitter Raad van Bestuur is onderdeel van het proces. Hieronder treft u de planning in weken aan waarbij afronding van de procedure in december plaatsvindt.

Week 41 Plaatsing advertentie online en in de printmedia
Week 42-43 Search kandidaten en responstermijn (t/m 25 oktober)
Week 44-45 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 46 Presentatie van kandidaten (9 november)
Gesprekken selectiecommissie HVO-Querido (12 november)
Week 47 Management Drives onderzoeken
Informele kennismaking met voorzitter Raad van Bestuur (17 november)
Week 48 Gesprekken adviescommissie HVO-Querido en inwinnen referenties
Gesprek voorkeurs kandidaat met de voltallige Raad van Toezicht
Week 49 Assessment
Arbeidsvoorwaardengesprek

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 25 oktober uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 – 301 43 07).

 

Oktober 2020